telefonZadzwoń do nas
733 123 300
Loader

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień   |   Ośrodek Przebudzenie Wrocław

ikonka e-mailosrodekprzebudzenie@gmail.com       |       ikonka telefonu+48 733 123 300       |       ikonka telefonu+48 695 415 873

Blog / Alkoholizm a praca – jak alkohol wpływa na karierę?

alkohol w pracy

Alkoholizm a praca – jak alkohol wpływa na karierę?

Przebudzenie - 20.01.2023

Rate this post

Każdy zakład pracy posiada swój własny regulamin. Jednak we wszystkich przedsiębiorstwach pojawia się wspólny zapis dotyczący zakazu spożywania alkoholu w miejscu pracy oraz stawiania się nim w stanie nietrzeźwym bądź na kacu. Każdy pracownik musi być trzeźwy, wypoczęty i gotowy do wykonywania obowiązków służbowych. Kodeks pracy jasno określa konsekwencje, jakie grożą za stan nietrzeźwości. Dodatkowo przepisy obowiązują również w przypadku umów cywilnoprawnych, jak i pracy zdalnej.

Jak alkoholizm wpływa na jakość pracy?

Alkohol jest substancją psychoaktywną, która oddziałuje na cały organizm człowieka, zwłaszcza mózg. Z łatwością przenika do układu nerwowego, wywołując zmiany w psychice, objawiające się wahaniem nastrojów, zaburzeniem świadomości czy funkcji poznawczych. Dodatkowo powoduje obniżenie zdolności reakcji oraz zmiany w zachowaniu. Spada także ogólna sprawność człowieka oraz efektywność wykonywanych czynności zawodowych. Rodzaj oraz stopień nasilenia zmian w zachowaniu człowieka zależy od ilości spożytego etanolu, oraz od jego stężenia w organizmie. Picie alkoholu w pracy bądź wykonywanie obowiązków służbowych pod jego wpływem naraża na niebezpieczeństwo cały zespół pracowniczy, a także grozi poważnymi konsekwencjami.

Przeczytaj także: W jaki sposób alkoholicy maskują swoje uzależnienie?

Dlaczego alkohol działa destrukcyjnie na wydajność?

Alkohol w pracy to zawsze zły pomysł. Spożywanie etanolu działa destrukcyjnie na wydajność pracy, ponieważ pogarsza się wydajność mózgu. Napoje procentowe negatywnie wpływają także na centra przetwarzania informacji, które są odpowiedzialne za procesy myślowe, czyli: koncentracja, planowanie czy podejmowanie decyzji. Niekorzystne zmiany zachodzą również w strukturach mózgu odpowiedzialnych za pamięć, kontrolę zachowania oraz przeżywania emocji. W konsekwencji obniża się nie tylko wydajność pracy, ale przede wszystkim sprawność umysłowa i fizyczna. Dochodzi do pogorszenia się samopoczucia oraz zmian w zachowaniu, które prowadzą do zaniedbywań obowiązków służbowych bądź narażenia na niebezpieczeństwo reszty pracowników. Osoba systematycznie nadużywająca alkoholu często spóźnia się do pracy bądź ma liczne nieobecności, co w konsekwencji prowadzi do utraty stanowiska.

Co mówią przepisy o piciu w miejscu pracy?

Przepisy jasno wskazują, że obecność alkoholu w miejscu pracy jest zabroniona, niezależnie od tego, czy odnosi się to do jego wnoszenia, sprzedaży czy spożywania. Dodatkowo osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwym nie może przebywać na terenie zakładu pracy. Przełożony, kierownik bądź osoba przez niego upoważniona ma obowiązek nie dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków służbowych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajduje się on pod wpływem alkoholu. W sytuacji, kiedy przełożony dostrzeże, że jego podwładny spożywa napoje procentowe w trakcie pracy, wówczas zobowiązany jest do natychmiastowego odsunięcia go od dalszego wykonywania obowiązków służbowych.

alkoholik w pracy

Alkohol znacznie pogarsza jakość i wydajność naszego mózgu.

Alkohol w pracy – nowe przepisy

Nowelizacja kodeksu pracy daje uprawnienia pracodawcom do prewencyjnego badania trzeźwości swoich pracowników. Przepisy zezwalają również na przebadanie podwładnych pod kątem obecności narkotyków w ich organizmie. Stąd też obecność alkomatów oraz narkotestów w przedsiębiorstwach stanie się oczywista. Co ważne, możliwości badaniu podlegać będą także osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych oraz pracujące w domu. Nowe przepisy pozwalają na sprawdzenie pracowników, w sytuacji, kiedy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia oraz zdrowia swoich podwładnych lub innych osób czy ochrony mienia. Dotychczasowe zapisy w kodeksie pracy umożliwiały kontrole stanu trzeźwości wyłącznie wtedy, gdy pracownik wyraźnie był nietrzeźwy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TERAPII DETOKSYKACYJNEJ

Jakie mogą być skutki pracy pod wpływem alkoholu?

Pijany pracownik musi liczyć się z konsekwencjami swojego postępowania. Spożywanie alkoholu w pracy, nie tylko wymaga szybkiej reakcji ze strony przełożonego, ale także skutkuje negatywnymi następstwami.

Kary, jakie mogą grozić za stan nietrzeźwości to:

  • upomnienie;
  • nagana;
  • kara pieniężna;
  • zwolnienie dyscyplinarne.

Na mocy obowiązujących przepisów, pracodawca może zwolnić pracownika za picie w pracy bądź stawienie się w stanie nietrzeźwości, poprzez rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, z winy podwładnego, wówczas następuje zwolnienie dyscyplinarne za alkohol. Podstawą jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Jest to najbardziej dotkliwy i najczęściej stosowany wymiar kary za picie alkoholu w pracy bądź przystąpienie do wykonywania obowiązków służbowych w stanie nietrzeźwości.

Pracownik pijany w pracy to zawsze spore zagrożenie dla reszty zespołu. To również nieprzyjemna sytuacja, z której należy wyciągnąć konsekwencje. Połączenie alkoholu z wykonywaniem obowiązków służbowych jest zabronione.

☏ +48 733 123 300
☏ +48 695 415 873